HSG Casio THCS

Showing 1–6 of 108 results

6
Placeholder

Chưa phân loại

Xây dựng dãy số quy nạp trên máy tính Casio fx-880BTG

  Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=1, u_2=3$ và $$u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}+n^2\quad (n \geqslant 3)$$ Tính $u_{39}, u_{40},u_{41}$.   Trên máy tính Casio fx-880BTG ta mở một bảng tính như sau:     1. Đánh số thứ tự từ 1 đến 41 ở cột A dùng để ánh xạ chỉ số $n$ vào …
Placeholder

HSG Casio THCS

Đường tròn Ơ-le và áp dụng

  Cho tam giác $ABC$. Gọi $D, E, F$ lần lượt là chân đường cao hạ từ $A, B, C$ đến $BC, CA, AB.$ Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, CA, AB$ và $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $HA, HB, HC$ với $H$ là …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán Hình học (2) thi 10 chuyên 2022 TP HCM

  Lời giải:     Tam giác $AMI$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HI.HK=HA.HD\quad (1)$$ Tam giác $ABC$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HF.HC=HA.HD\quad (2)$$ Từ (1) và (2) suy ra $$HI.HK=HF.HC$$ Do đó tứ giác $IKFC$ nội tiếp.   Xét tam giác $EID$. Tứ giác $AFHE$ nội tiếp, suy ra $\widehat{E}_1=\widehat{A}_1$ (cùng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán hình học đề thi chuyên 10 năm 2022 TP HCM

  Trên các diễn đàn đã có nhiều lời giải tham khảo, những lời giải đó dựa vào yếu tố ngoại lai, tức là vẽ thêm vào hình (thường là dành cho học sinh giỏi). Ở đây chúng tôi giới thiệu cách giải dựa vào yếu tố nội tại.     Ta giả sử cạnh …
download

HSG Casio THCS

Ưu thế của phương pháp lập bảng giá trị (Table)

1. Tìm các số có 4 chữ số $\overline{abcd}$ biết số $\overline{773abcd9}$ là một số chính phương. 2. Tìm các cặp số nguyên dương $(x ;y )$ thỏa phương trình: $$x^3 +3xy^2+ y^2=144861.$$   Giải 1. Ta xét tất cả các số có dạng $\overline{773abcd9}$ bắt đầu từ $\overline{77300009}$ đến $\overline{77399999}$.Ta có nhận xét .Vậy …
sotunhien

Toán THCS

TÌM SỐ TỰ NHIÊN MÀ LẬP PHƯƠNG CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 SỐ CHO TRƯỚC

Lấy ví dụ câu 5 đề thi chọn đội tuyển TP HCM năm học 2015-2016 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 1. Gợi ý: Ta có nhận xét có duy nhất một chữ số mà lập phương bằng 1 đó là số …
Placeholder

Chưa phân loại

Xây dựng dãy số quy nạp trên máy tính Casio fx-880BTG

  Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ xác định bởi $u_1=1, u_2=3$ và $$u_n=2u_{n-1}-3u_{n-2}+n^2\quad (n \geqslant 3)$$ Tính $u_{39}, u_{40},u_{41}$.   Trên máy tính Casio fx-880BTG ta mở một bảng tính như sau:     1. Đánh số thứ tự từ 1 đến 41 ở cột A dùng để ánh xạ chỉ số $n$ vào …
Placeholder

HSG Casio THCS

Đường tròn Ơ-le và áp dụng

  Cho tam giác $ABC$. Gọi $D, E, F$ lần lượt là chân đường cao hạ từ $A, B, C$ đến $BC, CA, AB.$ Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC, CA, AB$ và $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $HA, HB, HC$ với $H$ là …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán Hình học (2) thi 10 chuyên 2022 TP HCM

  Lời giải:     Tam giác $AMI$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HI.HK=HA.HD\quad (1)$$ Tam giác $ABC$ nhận $H$ làm trực tâm nên: $$HF.HC=HA.HD\quad (2)$$ Từ (1) và (2) suy ra $$HI.HK=HF.HC$$ Do đó tứ giác $IKFC$ nội tiếp.   Xét tam giác $EID$. Tứ giác $AFHE$ nội tiếp, suy ra $\widehat{E}_1=\widehat{A}_1$ (cùng …
Placeholder

HSG Casio THCS

Về bài toán hình học đề thi chuyên 10 năm 2022 TP HCM

  Trên các diễn đàn đã có nhiều lời giải tham khảo, những lời giải đó dựa vào yếu tố ngoại lai, tức là vẽ thêm vào hình (thường là dành cho học sinh giỏi). Ở đây chúng tôi giới thiệu cách giải dựa vào yếu tố nội tại.     Ta giả sử cạnh …
download

HSG Casio THCS

Ưu thế của phương pháp lập bảng giá trị (Table)

1. Tìm các số có 4 chữ số $\overline{abcd}$ biết số $\overline{773abcd9}$ là một số chính phương. 2. Tìm các cặp số nguyên dương $(x ;y )$ thỏa phương trình: $$x^3 +3xy^2+ y^2=144861.$$   Giải 1. Ta xét tất cả các số có dạng $\overline{773abcd9}$ bắt đầu từ $\overline{77300009}$ đến $\overline{77399999}$.Ta có nhận xét .Vậy …
sotunhien

Toán THCS

TÌM SỐ TỰ NHIÊN MÀ LẬP PHƯƠNG CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 SỐ CHO TRƯỚC

Lấy ví dụ câu 5 đề thi chọn đội tuyển TP HCM năm học 2015-2016 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lập phương của nó có tận cùng là 4 chữ số 1. Gợi ý: Ta có nhận xét có duy nhất một chữ số mà lập phương bằng 1 đó là số …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết