HSG Casio THPT

Showing 1–6 of 54 results

6
Placeholder

HSG Casio THPT

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối tứ diện

Độ dài các đoạn $IA, IB, IC$ như bài đã đăng: Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12 Sau đây ta tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ theo công thức $$R=\dfrac{S}{6V}$$ trong đó $V$ là thể tích của khối tứ diện còn …
Placeholder

HSG Casio THPT

Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12

  Cho tam giác $ABC$. Trên cạnh $BC$ ta lấy điểm $M$ và trên cạnh $AC$ ta lấy điểm $D$. Cho biết $\dfrac{MB}{MC}=a$ và $\dfrac{DC}{DA}=b$. Gọi $I$ là giao điểm của $AM$ và $BD$. Tính $IA, IB$. Từ đó tính $IC$.     Đây là loại toán hình học thường cho thi các năm từ …
Placeholder

HSG Casio THPT

Sử dụng liên hoàn các công cụ của máy tính Casio fx-880BTG

  Công cụ 1: Dùng tính năng Function Gọi Function – Define f(x) rồi nhập hàm số f(x) vào biến nhớ: Công cụ 2: Dùng Solver giải phương trình $y’=0$ tìm cực trị. Gọi Equation – Sover rồi nhập phương trình $y’=0$ Ra lệnh giải phương trình ta được nghiệm thứ nhất lưu vào A: …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

  • thaohlt
  • 16/11/2022
  • 591 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán Giải tích HSG Casio TP HCM năm học 2021-2022

    Ta tìm các điểm cực trị của hàm số lưu vào A và B:   Xác định hàm số đã cho:   Mở một ma trận 3 dòng 3 cột và nhập hệ số như sau: $$\left(\begin{array}{ccc} A&f(A)&1\\ B&f(B)&1\\ x_C&y_C&1 \end{array}\right)$$       Nhập xong ma trận, thực hiện phép tính định …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán HHKG kỳ thi HSG MTCT năm học 2021-2022 TP HCM

Ta tính các cạnh của khối tứ diện $CA’B’A$ và sử dụng các số liệu này tính $d(AB’, A’C)$. Đó là các cạnh: $$AB’, A’C; AA’, B’C; AC, B’A’$$ $BC=$ lưu vào A.   Do tính chất đường phân giác trong $\large AB.AC\sin A=(AB+AC).AH\sin\dfrac{A}{2}$ nên: $AH=$ lưu vào B. $A’A=$ lưu vào C.   Do …
Placeholder

HSG Casio THPT

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối tứ diện

Độ dài các đoạn $IA, IB, IC$ như bài đã đăng: Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12 Sau đây ta tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ theo công thức $$R=\dfrac{S}{6V}$$ trong đó $V$ là thể tích của khối tứ diện còn …
Placeholder

HSG Casio THPT

Xây dựng các hệ thức lượng trong tam giác để giải bài thi HSG MTCT HH12

  Cho tam giác $ABC$. Trên cạnh $BC$ ta lấy điểm $M$ và trên cạnh $AC$ ta lấy điểm $D$. Cho biết $\dfrac{MB}{MC}=a$ và $\dfrac{DC}{DA}=b$. Gọi $I$ là giao điểm của $AM$ và $BD$. Tính $IA, IB$. Từ đó tính $IC$.     Đây là loại toán hình học thường cho thi các năm từ …
Placeholder

HSG Casio THPT

Sử dụng liên hoàn các công cụ của máy tính Casio fx-880BTG

  Công cụ 1: Dùng tính năng Function Gọi Function – Define f(x) rồi nhập hàm số f(x) vào biến nhớ: Công cụ 2: Dùng Solver giải phương trình $y’=0$ tìm cực trị. Gọi Equation – Sover rồi nhập phương trình $y’=0$ Ra lệnh giải phương trình ta được nghiệm thứ nhất lưu vào A: …
Placeholder

HSG Casio THPT

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ

  • thaohlt
  • 16/11/2022
  • 591 lượt xem
Bài toán 1: Cho dãy số có số hạng tổng quát $U_{n}=n(2^{n}-1)$. Tính giá trị trung bình của $20$ số hạng đầu tiên của dãy số. Lời giải Bước 1: Mở bảng tính. Bước 2: Tạo danh sách 20 số tự nhiên đầu tiên khác 0. Chọn ô $A1$. Bước 3: Lưu hàm số tổng …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán Giải tích HSG Casio TP HCM năm học 2021-2022

    Ta tìm các điểm cực trị của hàm số lưu vào A và B:   Xác định hàm số đã cho:   Mở một ma trận 3 dòng 3 cột và nhập hệ số như sau: $$\left(\begin{array}{ccc} A&f(A)&1\\ B&f(B)&1\\ x_C&y_C&1 \end{array}\right)$$       Nhập xong ma trận, thực hiện phép tính định …
Placeholder

HSG Casio THPT

Giải bài toán HHKG kỳ thi HSG MTCT năm học 2021-2022 TP HCM

Ta tính các cạnh của khối tứ diện $CA’B’A$ và sử dụng các số liệu này tính $d(AB’, A’C)$. Đó là các cạnh: $$AB’, A’C; AA’, B’C; AC, B’A’$$ $BC=$ lưu vào A.   Do tính chất đường phân giác trong $\large AB.AC\sin A=(AB+AC).AH\sin\dfrac{A}{2}$ nên: $AH=$ lưu vào B. $A’A=$ lưu vào C.   Do …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết