Thi trắc nghiệm - THPT

Showing 1–6 of 56 results

6
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
bptmhue 1

Thi trắc nghiệm - THPT

Dùng MTCT giải nhanh bất phương trình mũ (TH Chuyên QH Huế)

Vì vế trái là hàm số nghịch biến nên nghiệm của bất phương trình là $x<$ nghiệm của phương trình tương ứng Vậy $x<2$ ta chọn C.
photo 1581089784209 f2e9b2e20d3b

Thi trắc nghiệm - THPT

Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài phương trình mặt cầu (VD Chuyên QH Huế)

Phương trình  mặt cầu có dạng $$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$ Thay toạ độ của 4 điểm $A, B, C, D$  vào phương trình  ta sẽ tìm được  các hệ số $A, B, C, D$. Khi đó bán kính mặt cầu cho bởi công thức $$R=\sqrt{\dfrac{A^2+B^2+C^2}{4}-D}$$ 1. Nhập toạ độ 4 điểm vào hệ phương trình  2. Xuất ra …
photo 1601397922721 4326ae07bbc5

Thi trắc nghiệm - THPT

Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài HHKG VDC Chuyên QH Huế

Chọn hệ trục toạ độ thích hợp và chọn $a$ làm 1đvd. Ta có: $$S\left(0;0;\dfrac{\sqrt3}{2}\right), C\left(\dfrac12;1;0\right), D\left(-\dfrac12,1,0\right), B\left(\dfrac12;0;0\right)$$   Vì mặt phẳng $(SCD)$ không đi qua gốc toạ độ nên phương trình  của nó có dạng $Ax+By+Cz+1=0$. Dùng máy tính ta tìm $A, B, C$ Nhập toạ độ $S, C, D$ vào hệ phương trình  …
featured math exam tips

Thi trắc nghiệm - THPT

Sự đồng biến của hàm hợp (VDC Chuyên QH Huế)

  $g'(x)=2xf’\left(x^2-\dfrac12\right)-\dfrac{2}{x}$ Do $x>0$ nên $g'(x)\geqslant 0 \Leftrightarrow f’\left(x^2-\dfrac12\right) \geqslant \dfrac{1}{x^2}\Leftrightarrow f'(t)\geqslant \dfrac{1}{t+\dfrac12}$   Quan sát đồ thị ta thấy ycbt $\Leftrightarrow 0\leqslant t\leqslant 0.5\Leftrightarrow 0\leqslant x^2-\dfrac12 \leqslant \dfrac12 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt2}{2}\leqslant x\leqslant 1$. Ta chọn A.  
Placeholder

Thi trắc nghiệm - THPT

Số nghiệm của phương trình hàm hợp, VDC Chuyên QH Huế

Đặt $t=|x^2-1|-2$, đồ thị của $t$ theo $x$ như sau: Ta thấy phương trình  $f\left(\left|x^2-1\right|-2\right)=m$ có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  $f(t)=m$ có hai nghiệm trong đó có một nghiệm thuộc khoảng $(-2;-1)$ và một nghiệm lớn hơn $-1$. Do $f(-2)=7$  nên nhìn vào bảng biến thiên ta thấy muốn …
1 1617631853642

Thi trắc nghiệm - THPT

Câu 47 (mã đề 101), chứng minh phương trình vô nghiệm khi $\mathbf{y \geqslant 10}$.

Câu 47 (mã đề 101) hỏi có bao nhiêu số nguyên $y>-3$ sao cho phương trình sau $$3x^2+(y-9)x=\log_{27}(1+yx)$$ có nghiệm trên khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$.   Trên Diễn đàn này chúng tôi đã chỉ ra nghiệm cụ thể khi $y=1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Khi $y=0$ phương trình có hai nghiệm $x=0; x=3$ không thuộc khoảng $\left(\dfrac13;3\right)$. Khi $y=-2$ hay $y= …
bptmhue 1

Thi trắc nghiệm - THPT

Dùng MTCT giải nhanh bất phương trình mũ (TH Chuyên QH Huế)

Vì vế trái là hàm số nghịch biến nên nghiệm của bất phương trình là $x<$ nghiệm của phương trình tương ứng Vậy $x<2$ ta chọn C.
photo 1581089784209 f2e9b2e20d3b

Thi trắc nghiệm - THPT

Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài phương trình mặt cầu (VD Chuyên QH Huế)

Phương trình  mặt cầu có dạng $$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$ Thay toạ độ của 4 điểm $A, B, C, D$  vào phương trình  ta sẽ tìm được  các hệ số $A, B, C, D$. Khi đó bán kính mặt cầu cho bởi công thức $$R=\sqrt{\dfrac{A^2+B^2+C^2}{4}-D}$$ 1. Nhập toạ độ 4 điểm vào hệ phương trình  2. Xuất ra …
photo 1601397922721 4326ae07bbc5

Thi trắc nghiệm - THPT

Sử dụng MT Casio FX-580VN X giải bài HHKG VDC Chuyên QH Huế

Chọn hệ trục toạ độ thích hợp và chọn $a$ làm 1đvd. Ta có: $$S\left(0;0;\dfrac{\sqrt3}{2}\right), C\left(\dfrac12;1;0\right), D\left(-\dfrac12,1,0\right), B\left(\dfrac12;0;0\right)$$   Vì mặt phẳng $(SCD)$ không đi qua gốc toạ độ nên phương trình  của nó có dạng $Ax+By+Cz+1=0$. Dùng máy tính ta tìm $A, B, C$ Nhập toạ độ $S, C, D$ vào hệ phương trình  …
featured math exam tips

Thi trắc nghiệm - THPT

Sự đồng biến của hàm hợp (VDC Chuyên QH Huế)

  $g'(x)=2xf’\left(x^2-\dfrac12\right)-\dfrac{2}{x}$ Do $x>0$ nên $g'(x)\geqslant 0 \Leftrightarrow f’\left(x^2-\dfrac12\right) \geqslant \dfrac{1}{x^2}\Leftrightarrow f'(t)\geqslant \dfrac{1}{t+\dfrac12}$   Quan sát đồ thị ta thấy ycbt $\Leftrightarrow 0\leqslant t\leqslant 0.5\Leftrightarrow 0\leqslant x^2-\dfrac12 \leqslant \dfrac12 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt2}{2}\leqslant x\leqslant 1$. Ta chọn A.  
Placeholder

Thi trắc nghiệm - THPT

Số nghiệm của phương trình hàm hợp, VDC Chuyên QH Huế

Đặt $t=|x^2-1|-2$, đồ thị của $t$ theo $x$ như sau: Ta thấy phương trình  $f\left(\left|x^2-1\right|-2\right)=m$ có 6 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  $f(t)=m$ có hai nghiệm trong đó có một nghiệm thuộc khoảng $(-2;-1)$ và một nghiệm lớn hơn $-1$. Do $f(-2)=7$  nên nhìn vào bảng biến thiên ta thấy muốn …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết