ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Ví dụ 1:  Cân bằng phương trình sau: [latex]Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + {N_2}O + {H_2}O[/latex]

Ta lập bảng sau:

[latex]Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + {N_2}O + {H_2}O[/latex]

H :             1                  0                   0               2

N:              1                  3                   2               0

O               3                  9                   1               1

Ta có hệ phương trình ba ẩn sau :[latex]\left\{ \begin{gathered} 1x + 0y + 0z = 2 \hfill \\ 1x + 3y + 2z = 0 \hfill \\ 3x + 9y + 1z = 1 \hfill \\ \end{gathered} \right.[/latex]

Ta nhập vào máy tính như sau:

w521=0=0=2=1=3=2=0=3=9=1=1

 

Ta sẽ được  [latex]\left\{ \begin{gathered} x = 2 \hfill \\ y = \frac{{ – 8}}{{15}} \hfill \\ z = \frac{{ – 1}}{5} \hfill \\ \end{gathered} \right.[/latex].

 

[latex]Al + HN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + {N_2}O + {H_2}O[/latex]

H :             1                  0                   0               2

N:              1                  3                   2               0

O               3                  9                   1               1

Nghiệm      2               -8/15             -1/5             1

Quy đồng  30               8                     3              15

Ta cho nước là một, thấy số âm thì ta dùng trị tuyệt đối và ta quy đồng mẫu. Sau đó ta cân bằng Al nữa là được.

Ta được: [latex]8Al + 30HN{O_3} \to 8Al{(N{O_3})_3} + 3{N_2}O + 15{H_2}O[/latex] 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

29068437582 993856a495 o

TỔNG HỢP NHANH HAI PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG TRÊN CASIO fx 580VNX

Bài viết trình bày Diễn cách sử dụng Casio fx 580VNX để tổng hợp hai phương trình dao động nhằm giúp các bạn thực hiện nhanh, chính xác bài toán trên.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết