Bài Viết Tương Tự

PHẦN 3: SỬ DỤNG CASIO FX 580VNX GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM PHỨC

Số phức là một chuyên đề hay và tương đối khó, thường xuất hiện trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết