Sử dụng phím tổng để tính tổng dãy số

Bài toán: Cho dãy số $(u_n)$ thỏa $u_1=1,\,u_{n+1}=\dfrac{1}{2} \sqrt{4u_n^2+3}$. Tính tổng $S=u_1^2+u_2^2+…+u_{1000}^2$.

  1. $S=278325$.
  2. $S=325097$.
  3. $S=375625$.
  4. $S=375125$.

Bài giải

Chọn C.

Biến đổi biểu thức có trong dãy số, ta được: $u_{n+1}^2=u_n^2+\dfrac{3}{4}$.

Đặt $v_n=u_n^2$ thu được $v_{n+1}=v_n+\dfrac{3}{4}$.

Vậy $(v_n)$ là một cấp số cộng với $v_1=1,\,d=\dfrac{3}{4}$.

Ta cần tính tổng $S=v_1+v_2+…+v_{1000}$.

Nhập vào màn hình tính tổng:

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

cossin

SỬ DỤNG CASIO fx 580VNX ĐỂ GIẢI NHANH PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC NHẤT SIN, COS- PHẦN 3

Tiếp nối Phần 1 và Phần 2, trong bài viết này Diễn đàn Toán Casio trình bày một vài bài toán luyện tập về phương trình bậc nhất đối với sin và cos.

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết