Tính giá trị biểu thức mũ-logarit

  • 17/05/2022
  • 25 lượt xem
  • tuantq

Phương pháp:

Bước 1: Dựa vào hệ thức điều kiện bắt buộc bài toán chọn giá trị thích hợp cho biến.

Bước 2: Tính các giá trị liên quan đến biến rồi gắn vào $A,B,C$.

Bước 3: Quan sát 4 đáp án và chọn chính xác.

Ví dụ: Cho $a=\log_{27}5; b=\log_87; c=\log_23$. Tính $\log_{12}35$ theo $a,b,c$?

A. $\dfrac{3b+2ac}{c+2}$ B. $\dfrac{3b+3ac}{c+2}$ C. $\dfrac{3b+2ac}{c+3}$ D. $\dfrac{3b+3ac}{c+1}$

Hướng dẫn

Gán các giá trị $\log_{27}5; \log_87; \log_23, \log_{12}35$ lần lượt cho các biến $A, B, C$ và $D$.

1sua

và nhập vào màn hình $D-\dfrac{3B+2AC}{C+2}; D-\dfrac{3B+3AC}{C+2}, D-\dfrac{3B+2AC}{C+3}; D-\dfrac{3B+3AC}{C+1}$. Kết quả bằng $0$ là đáp án đúng.

2sua

Đáp án B.

Chia sẻ

About Tạ Quang Tuấn

Tạ Quang Tuấn

Bài Viết Tương Tự

Tetrahedron

Vận dụng công thức góc giữa hai mặt bên của khối tứ diện

Hướng dẫn: Gọi $N$ là trung điểm $BC$. Nhận xét rằng vì $AB=AC$ và $SB=SC$ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết