GIẢI CHI TIẾT PHẦN ĐẠI SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ I TRƯỜNG THCS DƯƠNG NỘI - HÀ ĐÔNG

  • 08/01/2024
  • 46 lượt xem
  • thaohlt

Câu 1: Biểu thức nào không là đa thức?

A. $9+x^2y$                    B. $2xy+xy^2$                   C. $-2xz$                   D. $3x-2\sqrt{xy}$

 

Lời giải

Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là hạng tử của đa thức đó.

Ta dễ dang thấy câu $A,B,D$ là những đa thức

Chọn đáp án: A

 

Câu 2: Giá trị của $x$ thỏa mãn $2(x-1)-3x=0$ là:

A. -2 .                             B. 2                                     C. 1                            D. -1

 

Lời giải

Sử dụng tính năng solver trên máy tính Casio Fx-880BTG

Bước 1: Mở tính năng solver

dao ham

Bước 2: Giải phương trình tìm $x$

dao ham 1

Chọn đáp án: A

 

Câu 3: Kết quả của phép tính (x+2y)(x-2y) là:

A. $x^2-2y^2$              B.$ x^2+4y^2$                           C. $x^2-4y$                     D. $x-4y$

Lời giải

Sử dụng tính năng kiểm tra trên máy tính Casio Fx-880BTG

Bước 1: Bật tính năng kiểm tra

dao ham 2

Bước 2: Lưu  $x=2$ và $y=3$ (vì nếu không lưu giá trị máy tính sẽ mặc định bằng 0, dẫn đến kết quả kiểm tra bị sai)

dao ham 4

Bước 3: Kiểm tra các biểu thức

dao ham 7

Chọn đáp án: C

 

Câu 4: Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x-3}{2x-6}$ là

A. $x=3$                       B. $x\neq -3$                             C. $x\neq 3$                     D. $x\neq 3$ và $x\neq -3$

Lời giải

Điều kiện xác định của phân thức đại số $\dfrac{A}{B}$ là điều kiện của biến để mẫu $B$ khác $0$

Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x-3}{2x-6}$ là $2x-6\neq 0$

Sử dụng tính năng solver trên máy tính fx-880BTG giải phương trình $2x-6=0$

Bước 1: Mở tính năng solver

dao ham

Bước 2: Nhập phương trình và giải phương trình

dao ham 6

Vậy điều kiện xác định của phân thức là $x\neq3$

Chọn đáp án: C

 

Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức $\dfrac{x^2-3x}{x^2-6x+9}$ là:

A. $\dfrac{1}{-3x+9}$                       B. $\dfrac{x}{3-x}$                             C. $\dfrac{-3x}{-6x+9}$                   D. $\dfrac{x}{x-3}$

Lời giải

Sử dụng tính năng kiểm tra trên máy tính Casio Fx-880BTG

Bước 1: Bật tính năng kiểm tra

dao ham 2

Bước 2: Lưu  $x=2$ (vì nếu không lưu giá trị máy tính sẽ mặc định bằng 0, dẫn đến kết quả kiểm tra bị sai)

dao ham 8

Bước 3: Sử dụng tính năng kiểm tra tìm đáp án

dao ham 9

Vậy $\dfrac{x^2-3x}{x^2-6x+9}=\dfrac{x}{(x-3)}

Chọn đáp án: D

 

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=2x^2+3$, giá trị của $f(-1)$ là:

A. $5$                       B. $1$                             C. $-1$                   D. $-5$

Lời giải

Bước 1: Sử dụng tính năng Function để lưu hàm số f(x)

dao ham 10

Bước 2: Tính $f(-1)$

dao ham 11

Vậy $f(-1)=5$

Chọn đáp án: A

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

nen

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC

Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $P(x)=(x^{2}+3x-2)(x+3)$.   Cài đặt dấu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết