SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 8

  • 21/11/2023
  • 302 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Học sinh lớp $9A1$ sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm $\dfrac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm $40$% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm $\dfrac{1}{3}$ số học sinh cả lớp. Tính số học sinh Khá, Trung bình, Yếu?

Bài giải

Số học sinh của lớp $9A1$ là:

$9:\dfrac{1}{5}=45$ (học sinh)

1 15 2 12

 

Số học sinh Khá của lớp $9A1$ là:

$45.40$%$=18$ (học sinh)

1 16 2 13

 

Số học sinh Trung bình của lớp $9A1$ là:

$45.\dfrac{1}{3}=15$ (học sinh)

1 17 2 14

 

Số học sinh Yếu của lớp $9A1$ là:

$45-9-18-15=3$ (học sinh) 

1 18 2 15

 

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

nen

SỬ DỤNG MÁY TÍNH KHOA HỌC FX-880BTG THỰC HIỆN NHANH PHÉP NHÂN ĐA THỨC

Bài toán 1: Thực hiện phép nhân đa thức sau: $P(x)=(x^{2}+3x-2)(x+3)$.   Cài đặt dấu …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết