Bài toán Công suất

Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào bể trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm [latex]10m^3[/latex]. Sau khi bơm được

[latex]\dfrac{1}{3}[/latex] bể, người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công suất [latex]15m^3/h[/latex], Do vậy, so với quy định, bể được bơm đầy trước 48 phút. Thời gian theo quy định để bơm đầy bể là … phút.

Gọi thể tích bể là V ([latex]m^3[/latex])

1h bơm được 10 [latex]m^3[/latex]. Suy ra thời gian bơm đầy bể là [latex]\dfrac{V}{10}[/latex].

Thời gian để bơm đươc [latex]\dfrac{1}{3}[/latex] bể: [latex]\dfrac{\dfrac{V}{3}}{10}[/latex]

người công nhân vận hành máy cho máy hoạt động với công suất [latex]15m^3/h[/latex] nghĩa là 1 giờ bơm được [latex]15m^3[/latex].

Vậy thời gian để bơm [latex]\dfrac{2}{3}[/latex] bể còn lại là: [latex]\dfrac{\dfrac{2V}{3}}{15}[/latex]

Giải phương trình:

$$\dfrac{V}{10}-0,8=\dfrac{\dfrac{V}{3}}{10}+\dfrac{\dfrac{2V}{3}}{15}$$

Giải ra [latex]V=36[/latex], suy ra [latex]t=3,6[/latex] (h). 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

thmbnail

TỔNG HỢP CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ THCS

Dưới đây là một số bài toán thực tế THCS chúng tôi đã tham khảo và sưu tầm được từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết