Tính phần trăm tiền lãi khi mua bò

Tính phần trăm tiền lãi khi mua bò

Đề bài: Một trang trai mua 749 con bò trong đó có 700 con bò đực và 49 con bò cái. Trang trại bán đi 700 con bò đực với giá đã mua 749 con. Với 49 con bò cái còn lại trang trại cũng bán với giá y như đã bán 700 con bò đực. Tính phần trăm tiền lãi tính trên số tiền vốn bỏ ra.

Bài giải

Giải trên máy tính Casio 
Gọi giá bán mỗi con bò là [latex]x[/latex] ( đồng)
 Số tiền bán của 700 con bò đực là [latex]700x[/latex]
và số tiền bán 749 con bò là [latex]749x[/latex].
 số tiền mua của 749 con bò là [latex]700x[/latex]
Phần trăm tiền lãi là:

[latex]749 x-700 \times 700x \times 100=49700 \times 100=9\%[/latex]

Vậy phần trăm tiền lãi là [latex]9\%[/latex].

 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Nhìn lại một số dạng toán chuyển động lớp 8

Bài toán 1: Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết