Giải phương trình png trên tập số phức.
(Trích đề thi tuyển sinh thi Đại học khối D năm 2012).
Giải trên máy tính Casio fx570vn plus
Vào chương trình số phức:
w2
Gán 1 vào biến A (A): 1qJz
Gán png vào biến B: 3(1+b)qJx
Gán png vào biến C: 5bqJc
Tính png của số phức bằng cách ghi vào máy tính:

png

 

Bấm máy: Qx(A)dp4Qz(B)Qc(C)=
Ta được kết quả: png
Lấy png của số phức bằng công thức pngpng
Ta ghi vào máy pngpng
rồi gán vào biến D bằng việc bấm máy:

sM$qzaq21M)R2

Tìm nghiệm png bằng cách ghi vào máy

png