KIỂM TRA NHANH CHU KỲ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC TRÊN CASIO FX 580VNX

Nhiều học sinh gặp khó khăn khi tìm chu kỳ tuần hoàn của hàm số lượng giác. Diendanmaytinhcamtay.vn xin giới thiệu phương pháp sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx 580VNX để hỗ trợ chúng ta xác định chu kỳ tuần hoàn của hàm số lượng giác qua bài toán sau:

Bài toán: Hàm số lượng giác sau: $latex y=\sin \left( \dfrac{\pi }{2}-x \right)+\tan \dfrac{x}{3}$ tuần hoàn với chu kỳ:

 1. $latex T=\pi $
 2. $latex T=2\pi $
 3. $latex T=3\pi $
 4. $latex T=6\pi $

Lời giải:

Nhắc lại lý thuyết:

Hàm số lượng giác $latex y=\sin (ax+b)$ và $y=\cos (ax+b)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{o}}=\dfrac{2\pi }{\left| a \right|}$

Hàm số $latex y=\tan (ax+b)$ và $y=\cot (ax+b)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{o}}=\dfrac{\pi }{\left| a \right|}$

Hàm số $latex y=f(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{1}}$ và hàm số $latex y=g(x)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{2}}$ thì hàm số $latex y=k.f(x)+h.g(x)$ (với $latex h,k$ là hằng số) tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{0}}$ là BCNN(${{T}_{1}},{{T}_{2}}$).

Áp dụng các điều trên ta có:

Hàm số $latex y=\sin \left( \dfrac{\pi }{2}-x \right)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{1}}=\dfrac{2\pi }{\left| -1 \right|}=2\pi ={{360}^{o}}$

Hàm số $latex y=\tan \left( \dfrac{x}{3} \right)$ tuần hoàn với chu kỳ $latex {{T}_{1}}=\dfrac{2\pi }{\left| \dfrac{1}{3} \right|}=6\pi ={{720}^{o}}$

Vậy hàm số lượng giác $latex y=\sin \left( \dfrac{\pi }{2}-x \right)+\tan \dfrac{x}{3}$ tuần hoàn với chu kỳ là $latex {{T}_{o}}=BCNN({{360}^{0}},{{720}^{0}})={{720}^{0}}=6\pi $

Ta chọn đáp án D.

Ta sẽ dùng tính năng TABLE trên máy tính CASIO fx 580VNX để kiểm tra lại kết quả.

Bước 1: Chuyển sang đơn vị góc Radian

 • Cách bấm: qw22

Bước 2: Mở chức năng TABLE

 • Cách bấm: w8
 • Máy tính hiển thị:
Chức năng TABLE
Chức năng TABLE

Bước 3: Nhập vào biểu thức $latex f(X)=\sin \left( \dfrac{\pi }{2}-X \right)+\tan \dfrac{X}{3}$

 • Cách bấm: Buoc3 Key
 • Máy tính hiển thị:
Nhập biểu thức
Nhập biểu thức

Bước 4: Nhập các thông số START, END, STEP như sau:

START: Nhập một giá trị $latex {{x}_{0}}$ bất kỳ thuộc tập xác định của hàm số lượng giác.

END: $latex {{x}_{0}}+10T$ (với $latex T$ là chu kỳ cần kiểm tra)

STEP: $latex T$ (với $latex T$ là chu kỳ cần kiểm tra)

Vậy với ví dụ này ta sẽ nhập

START:$latex 0$ , END: $latex 60\pi $, STEP: $latex 6\pi $

 • Cách bấm:==0=60qK=6qK=
 • Máy tính hiển thị:
Nhập các thông số TABLE
Nhập các thông số TABLE

Nhấn phím = để máy hiển thị:

Kết quả
Kết quả

Ta thấy các giá trị $latex f(x)$ đều bằng nhau nên đáp án này đúng.

Hãy truy cập diendanmaytinhcamtay.vn để nhận được các bài viết hay mỗi ngày.

Chia sẻ

About Bitex Casio

Bitex Casio

Bài Viết Tương Tự

12345

Tìm Căn Bậc Hai Số Phức.

Phương pháp: – Để máy chế độ  w2 – Nhập số phức $z$ bằng để …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết