SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG ĐỀ THI HKI LỚP 7

  • 20/11/2023
  • 292 lượt xem
  • thaohlt

Đề bài: Một cửa hàng nhập v $200$ cái áo vi giá gc mỗi cái là $320 000$ đồng. Cửa hàng đã bán $150$ cái áo vi giá mỗi cái lãi $30$% so với giá gốc; $50$ cái còn lại bán l $10$% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết $200$ cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

 

***Công thức:

Số tiền lãi/lỗ = Tổng số tiến bán – Số tiền vốn 

         + Nếu số tiền lãi/lỗ ra số dương thì cửa hàng lãi

         + Nếu số tiền lãi/lỗ ra số dương thì cửa hàng lỗ

 

Bài giải

 

Số tiền bán $1$ cái áo khi lãi $30$% là: $320 000.(1+30$%$)=416 000$ (đồng)

2 4

1 6

 

Số tiền bán $150$ cái áo khi lãi $30$% là: $150.416000=62 400 000$ (đồng)

2 5

1 8

 

Số tiền bán 1 cái áo khi lỗ $10$% là: $320 000.(1-10$%$)=288 000$ (đồng)

2 6

1 7

 

Số tiền bán $50$ cái áo khi lỗ $10$% là $50×288 000=14 400 000$ (đồng)

2 7

1 9

 

Tổng số tiền bán $200$ cái áo là: $62 400 000+14 400 000= 76 800 000$ (đồng)

2 8

1 11

Số tiền vốn của $200$ cái áo là: $320 000×200=64 000 000$ (đồng)

2 9

1 12

 

Số tiền lãi/lỗ khi bán hết $200$ cái áo là: $76 800 000-64 000 000=12 800 000$ (đồng)

2 11

1 14

 

Vậy sau khi bán hết $200$ cái áo thì cửa hàng lãi $12800000$ đồng

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

IMG 20211002 084517

ĐƠN VỊ ĐO GÓC: RADIAN (RAD) VÀ ĐỘ

Độ và công thức tính độ dài cung tròn Ta đã biết đường tròn bán …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết