SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

  • 07/09/2023
  • 486 lượt xem
  • thaohlt

Bài 1: Tính giá trị biểu thức: $A=1+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{7+\dfrac{1}{9+\dfrac{1}{11+\dfrac{1}{13}}}}}}$

 

Lời giải

 

 

Bước 1: Mở tính năng BẢNG TÍNH (SPREADSHEET)

BO PHIM 880 02 1 e1661592176176BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101

 

 

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Điền lần lượt các giá trị $13,11,9,…,1$ vào các ô $A1,A2,A3,…A8$

 

Nhập $13$ vào ô $A1$

BO PHIM 880 29 e1661593623351

BO PHIM 880 31 e1661593146945

BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 3

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

 

Dạng (Form) $=A2-2$

 

Phạm vi (Range): $A1:A7$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 11 e1661767014224

BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 43 e1661593066200BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 35 e1664945242345BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Ô $B2$ tính $\dfrac{1}{A1}+A2$

 

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 27 e1661928592639BO PHIM 880 27 e1661928592639BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 17 e1661927211420BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928

 

 

BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 42 e1661767122457

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 30 1 e1661592957887

BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

 

Dạng (Form) $=$ \dfrac{1}{B2}+A3

 

Phạm vi (Range): $B3:B8$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226

BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 27 e1661928592639BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 17 e1661927211420

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 42 e1661767122457

 

 

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 35 e1664945242345BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

2 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Duyệt bảng số liệu

Untitled

Vậy giá trị của biểu thức $A= 1,313035285$

 

 

 

Bài 2: Tính giá trị biểu thức $B=\sqrt[5]{2+\sqrt[5]{4+\sqrt[5]{6+\sqrt[5]{8+\sqrt[5]{10+\sqrt[5]{12+\sqrt[5]{14}}}}}}}$

 

Lời giải

 

 

Bước 1: Mở tính năng BẢNG TÍNH (SPREADSHEET)

BO PHIM 880 02 1 e1661592176176BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101

 

 

1 2

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Điền lần lượt các giá trị $14,12,10,…,2$ vào các ô $A1,A2,A3,…A7$

 

Nhập $14$ vào ô $A1$

BO PHIM 880 29 e1661593623351

BO PHIM 880 32 e1661593100928

BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

1 4

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

 

Dạng (Form) $=A1-2$

 

Phạm vi (Range): $A1:A7$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226

BO PHIM 880 08 e1661592478101

BO PHIM 880 11 e1661767014224

BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 43 e1661593066200BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 35 e1664945242345

 

 

 

2 3

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Ô $B2$ tính $\sqrt[5]{A1}+A2$

BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 18 e1662348246950

BO PHIM 880 11 e1661767014224

BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 30 1 e1661592957887

 

2 4

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Sử dụng tính năng điền công thức (Fill Formula)

 

Dạng (Form) $=$\sqrt[5]{B2}+A3

 

Phạm vi (Range): $B3:B7$

 

BO PHIM 880 22 1 e1662345960226BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 18 e1662348246950BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 33 1 e1661594173560BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 42 e1661767122457

 

 

BO PHIM 880 11 e1661767014224BO PHIM 880 32 e1661593100928BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 10 1 e1661592220700BO PHIM 880 38 e1668567778460BO PHIM 880 35 e1664945242345BO PHIM 880 44 1 e1661593031987BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

 

2 5

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Duyệt bảng số liệu

 

3

Vậy giá trị của biểu thức $B= 3,406240732$

 

 

 

Bài 3: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+2x+3}{\sqrt{2x+1}}$. Tính giá trị của biểu thức $C=f^2(2)+f(f(3))$

 

Lời giải

 

Bước 1: Sử dụng tính năng FUNCTION lưu biểu thức vào $f(x)$

BO PHIM 880 13 e1668568460706BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 17 e1661927211420BO PHIM 880 16 e1662346040361BO PHIM 880 20 e1662346065543BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 16 e1662346040361

 

 

 BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 14 1 e1661592510118BO PHIM 880 18 e1662348246950BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 16 e1662346040361BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 29 e1661593623351BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: tính giá trị của biểu thức $C=f^2(2)+f(f(3))$

BO PHIM 880 13 e1668568460706BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 30 1 e1661592957887BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 20 e1662346065543BO PHIM 880 42 e1661767122457BO PHIM 880 13 e1668568460706

 

 

BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 13 e1668568460706BO PHIM 880 08 e1661592478101BO PHIM 880 31 e1661593146945BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 28 e1661767232650BO PHIM 880 44 1 e1661593031987

 

 

1 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy giá trị của biểu thức $C= 40,65591534$

Chia sẻ

About Toanbitexdtgd1

Toanbitexdtgd1

Bài Viết Tương Tự

ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2024 – 2025 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

BITEXEDU gửi đến quý thầy cô vào các bạn học sinh lớp 9, đề thi …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết