Đề thi giải toán trên máy tính CASIO qua mạng năm 2007​

Đề thi giải toán trên máy tính CASIO qua mạng năm 2007

Câu 1: Tìm ƯSCLN của 40096920, 9474372 và 51135438.

Câu 2: Phân số nào sinh ra số thập phân tuần hoàn 3,15(321).

Câu 3; Cho biết ba chữ số cuối cùng bên phải của 7^{3481}.

Câu 4: Cho biết 4 chữ số cuối cùng bên phải của 8^{2}36.

Câu 5: Tìm nghiệm thực của phương trình
\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+3}=\frac{4448}{6435}

Câu 6: Tìm 2 nghiệm thực gần đúng của phương trình:
x^{70}-x^{45}+5x^{20}-10x^{12}+4x-25=0
Câu 7: Tìm 2 số tự nhiên nhỏ nhất thỏa:

\left ( \overline{ag} \right )^{4}=\overline{a*****g}

Trong đó ***** là những chữ số không ẩn định điều kiện.

Câu 8: Để đắp một con đê. địa phương đã huy động 4 nhóm người gồm học sinh, nông dân, công nhân và bộ đội.
Thời gian làm việc như sau (giả sử thời gian làm việc của mỗi người trong một nhóm là như nhau. Nhóm bộ đội mỗi người làm việc 7 giờ; nhóm công nhân mỗi người làm việc 4 giờ. Nhóm nông dân mỗi người làm việc 6 giờ và nhóm học sinh mỗi em làm việc 0,5 giờ.
Địa phương cũng đã chi tiền bồi dưỡng như nhau cho từng người trong một nhóm theo cách: Nhóm bộ đội mỗi người nhận 50 000 đồng. Nhóm công nhân mỗi người nhận 30.000 đồng, nhóm nông dân mỗi người nhận 70.000 đồng; Nhóm học sinh mỗi em nhận 2000 đồng.

Cho biết: Tổng số người của 4 nhóm là 100 người.

Tổng thời gian làm việc của 4 nhóm là 488 giờ

Tổng số tiền của bốn nhóm nhận là 5360000 đồng.

Tìm xem số người trong từng nhóm là bao nhiêu người?
Câu 9. Tìm chữ số thập phân thứ 13^{2007} sau dấu phảy trong phép chia 250000:19.

Câu 10. Tìm cặp số \left ( x;y \right ) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa phương trình:

\sqrt[3]{156x^{2}+807}+\left ( 12x \right )^{2}=20y^{2}+52x+59

 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

toan 9 dong da

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 9 QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2019-2020

Nguồn: Sưu tầm

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết