ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CALC VÀO SỐ PHỨC

Ứng dụng phương pháp CACL 1000 vào số phức. Để giải quyết các bài toán số phức nhanh chóng bằng máy tính CASIO

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CALC VÀO SỐ PHỨC

Bài toán 1: Cho số phức z thỏa mãn hệ thức [latex]\left( {i + 3} \right)z + \frac{{2 + i}}{i} = \left( {2 – 1} \right)\bar z[/latex] mô đun của số phức [latex]w = z – i[/latex]

A. [latex]\frac{{\sqrt {26} }}{5}[/latex]                            B. [latex]\frac{{\sqrt {6} }}{5}[/latex]                                        C. [latex]\frac{2{\sqrt {6} }}{5}[/latex]                         D. [latex]\frac{{\sqrt {26} }}{25}[/latex]

Giải

Ta có [latex]\left( {i + 3} \right)z + \frac{{2 + i}}{i} = \left( {2 – 1} \right)\bar z \Rightarrow \left( {i + 3} \right)z – \left( {2 – i} \right)\bar z + 1 – 2i = 0[/latex]

B1. Nhập biểu thức vào màn hình,

w2(b+3)Q)p(2pb)Oq22Q))+1p2b

B2 2 1

B2: CALC [latex]x=10000+100i[/latex]

r10000+100b=

B2 2 2

B3: Phân tích kết quả trên màn hình.

B3 2 3

[latex]\left\{ \begin{gathered} 10001 = 10000 + 1 \hfill \\ 20498 = 2.10000 + 5.100 – 2 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} 10001 = x + 1 \hfill \\ 20498 = 2x + 5y – 2 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} x + 1 = 0 \hfill \\ 2x + 5y – 2 = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} x = – 1 \hfill \\ y = \frac{4}{5} \hfill \\ \end{gathered} \right.[/latex]

Vậy số phức [latex]w = – 1 – \frac{1}{5}i[/latex]

Vậy mudun của số phức w là

qcp1pa1R5$b=

B3 2 4

Vậy chọn đáp án D

Bài toán 2: Cho số phức [latex]z = a + bi,\left( {a;b \in R} \right)[/latex] thỏa mãn [latex]\left( {2 + 3i} \right)z – 2 = \bar z – 5i[/latex].
. Tính giá trị của biểu thức [latex]P = 2a + 6b[/latex]

A. [latex]P = – 5[/latex]                                 B. [latex]P = – 7[/latex]                                 C. [latex]P = 7[/latex]                              D. [latex]P = 5[/latex]

Giải

Cũng áp dụng phương pháp trên ta ta nhập giá trị biểu thức vào màn hình rồi Calc tại [latex]x = 10000 + 100i[/latex]

B1: Nhập [latex]\left( {2 + 3i} \right)z – 2 – \bar z + 5i[/latex]

w2(2+3b)Q)p2pq22Q))+5b

B4 1

B2: CALC [latex]x=10000+100i[/latex]

r10000+100b=

B4 2

B3: Phân tích các con số 

[latex]\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {9698 = x – 3y – 2} \\ {30305 = 3x + 3y + 5} \end{array} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x – 3y = 2} \\ {3x + 3y = – 5} \end{array}} \right.} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x = \frac{{ – 3}}{4}} \\ {y = \frac{{ – 11}}{{12}}} \end{array}} \right.[/latex]

Vậy số phức [latex]z = \frac{{ – 3}}{4} – \frac{{ – 11}}{{12}}i \Rightarrow 2a + 6b = – 7[/latex]

Chọn đáp án B. 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10- HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Vẽ đồ thị hàm số là bài toán luôn xuất hiện ở hầu hết các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết