Viết nhanh đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị trên máy tính CASIO fx-580VN X

Bài toán: Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số: $y=x^3-2x^2-x+1$.

Lời giải

Cách 1: Tìm cụ thể các điểm cực trị:

Tính ${y}’=3{{x}^{2}}-4x-1$ . $y’ = 0 \Leftrightarrow 3{x^2} – 4x – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{{2 + \sqrt 7 }}{3}\\ x = \dfrac{{2 – \sqrt 7 }}{3} \end{array} \right.$.

2018 08 03 114106

Có được hai điểm cực trị, dùng Menu Equation để tìm nhanh đường thẳng đi qua hai điểm cực trị

2018 08 03 114232

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$

Cách 2: Tìm được đầy đủ thông tin hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thông qua tính năng cực trị của hàm số bậc 3 trên máy tính CASIO fx-580VN X:

2018 08 03 114338

2018 08 03 114421

 

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y =  – \dfrac{{14}}{9}x + \dfrac{7}{9}.$ 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

nguyen ham cua ham so

TÌM NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ BẰNG CASIO FX- 580VNX

Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số cho trước là một dạng bài …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết