Làm quen với trình Tùy chỉnh CSS của chúng tôi
Tùy chỉnh CSS cho phép bạn thêm mã CSS vào bất kỳ widget nào, và xem nó hiển thị trực tiếp ngay trong trình chỉnh sửa.