Giải câu 37 ĐMH 2018 bằng tư duy kết hợp với máy tính

Câu 37. Cho hàm số [latex]f(x)[/latex] xác định trên [latex]\mathbb R\backslash\{\dfrac12\}[/latex] thỏa mãn [latex]f'(x)=\dfrac2{2x-1}[/latex], [latex]f(0)=1[/latex] và [latex]f(1)=2[/latex]. Giá trị của biểu thức [latex]f(-1)+f(3)[/latex] bằng

A. [latex]4+\ln15[/latex].

B. [latex]2+\ln15[/latex]

C. [latex]3+\ln15[/latex].

D. [latex]\ln15[/latex].

Lời giải

 

Ta có : [latex]f\left( x \right)=\int{{f}’\left( x \right)\text{d}x}=2\int{\dfrac{1}{2x-1}\text{d}x}=\dfrac{2}{2}\ln \left| 2x-1 \right|+C=\ln \left| 2x-1 \right|+C.[/latex]

Ta có: [latex]f\left( -1 \right)-f\left( 0 \right)=\int\limits_{0}^{-1}{{f}’\left( x \right)\text{d}x}=\int\limits_{0}^{-1}{\dfrac{2}{2x-1}\text{d}x}=\left. \ln \left| 2x-1 \right| \right|_{0}^{-1}=\ln 3.[/latex] [latex]f\left( 3 \right)-f\left( 1 \right)=\int\limits_{1}^{3}{{f}’\left( x \right)\text{d}x}=\int\limits_{1}^{3}{\dfrac{2}{2x-1}\text{d}x}=\left. \ln \left| 2x-1 \right| \right|_{1}^{3}=\ln 5.[/latex]

Vậy [latex]f\left( -1 \right)-f\left( 0 \right)+f\left( 3 \right)-f\left( 1 \right)=\ln 3+\ln 5\Leftrightarrow f\left( -1 \right)+f\left( 3 \right)=\ln 3+\ln 5+3\Leftrightarrow f\left( -1 \right)+f\left( 3 \right)=\ln 15+3[/latex]

Giải trên máy tính CASIO fx-570VN PLUS:

Nhập vào máy tính: [latex]\int\limits_{0}^{-1}{\dfrac{2}{2x-1}\text{d}x}+\int\limits_{1}^{3}{\dfrac{2}{2x-1}\text{d}x}+1+2[/latex], thu được:

cau37

So sánh đáp án, chọn C.

Mẹo: Để ý phép toán cần thực hiện là [latex]f\left( -1 \right)+f\left( 3 \right)[/latex] nên [latex]x=-1;x=3[/latex] đều phải đóng vai trò là cận trên hoặc cận dưới của tích phân.

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

Tính gần đúng tích phân bằng công thức hình thang thực hiện trên bảng tính

Công thức hình thang: Giả sử ta muốn xấp xỉ tích phân $I=\displaystyle \int_a^bf(x)dx$. Trong …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết