Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề thi chọn HSG MTCT Quốc học Huế 2015-2016 Lớp 11

Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ với $u_1=\sqrt{2};\,u_2=\sqrt{2+\sqrt[3]{3}};\,u_3=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4}}};\,u_4=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5}}}}\,…$

Nêu quy trình bấm phím để tính $u_{35}$.
(Câu hỏi của thành viên trên Facebook Diễn đàn)

Bài giải

Ta cần tìm:

$S=\sqrt{2+\sqrt[3]{3+\sqrt[4]{4+\sqrt[5]{5+\,…\,+\sqrt[35]{35+\sqrt[36]{36}}}}}}$

Ta có nhận xét $S$ là số hạng của dãy số:

$v_1=\sqrt[36]{36};\,\,\,\,v_n=\sqrt[n-1]{n-1+v_{n-1}}$

với $n=36$.

Nhập vào màn hình:
$X=X-1:A=\sqrt[X]{X+A}$

Sau đó bấm CALC.
+ Máy hỏi nhập giá trị ban đầu: Nhập 36.
+ Hỏi A: Nhập $A=\sqrt[36]{36}$.
+ Nhấn dấu bằng liên tục cho tới khi $X=2$.

Kết quả: $u_{35}=1,911639216$. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN

Bài toán 1: Giải phương trình $x^2+6x-3=4x\sqrt{2x-1} (1)$ Hướng dẫn giải Cách 1 Điều kiện: …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết