Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng

Bài toán về lãi suất khi gửi tiền ở 2 ngân hàng

Đề bài: Bà Nga có một số tiền 200 triệu đồng chia ra ở hai ngân hàng X và Y. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X lãi suất [latex]2\%[/latex]/quý trong 15 tháng. Số tiền thứ hai gửi ở ngân hàng Y lãi suất [latex]2,15\%[/latex]/quý trong 12 tháng. Nếu lãi gộp vốn mỗi quý một lần và tổng lãi suất được ở hai ngân hàng là 189841000 đ. Hãy tính số tiền bà Nga gửi ở mỗi ngân hàng.

 

Bài giải


Gọi số tiền bà Nga gửi ngân hàng X là X.
Suy ra số tiền bà Nga gửi ngân hàng Y là [latex]Y=200 000 000-X[/latex].
Lãi gộp vốn trong ngân hàng X trong 5 quý là: [latex]A=X(1+2\%)^5\,\,\,\,\,(1)[/latex].

Lãi gộp vốn trong ngân hàng Y trong 4 quý là: [latex]B=Y(1+2,15\%)^4\,\,\,(2)[/latex].

Tổng lãi suất được ở 2 ngân hàng: [latex]A+B-200000000=189841000\,\,\,\,(3)[/latex].

Từ [latex](1),\,(2),\,(3)[/latex], ta có phương trình:

 

[latex]X(1+2\%)^5+(200 000 000-X)(1+2,15\%)^4-200000000=18984100[/latex]


Giải ra ta được [latex]X=80 000 000[/latex]. Suy ra [latex]Y=120000000[/latex].

Bài viết từ Kho ứng dụng Bitex. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

0470641843

Giải bài toán Niên Kim trên máy tính Casio Fx580VNX

Bài toán niên kim gần như là bài toán ngược của bài toán trả nợ …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết