Các tỷ số lập thành tỷ lệ thức

Các tỷ số sau có lập thành tỉ lệ thức không?

Đề bài: Các tỷ số sau có lập thành tỷ lệ thức không?

a) [latex](-0,3) : 2,7[/latex] và [latex](-1,71) : 15,39[/latex].
b) [latex]4,86 : (-11,34)[/latex] và [latex](-9,3):21,6[/latex].

(Trích Sách bài tập Toán 7, bài 62 trang 13)

Bài giải

a) Tính:
+ [latex](-0,3) : 2,7=-\dfrac{1}{9}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{1}{9}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên lập được một tỷ lệ thức.

b) Tính:
+ [latex]4,86 : (-11,34)=-\dfrac{3}{7}[/latex]

+ [latex](-1,71):15,39=-\dfrac{31}{72}[/latex]

Vậy hai tỷ số trên không lập được một tỷ lệ thức.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

Tìm kết quả có số có lũy thừa lớn

Đề bài: Tính kết quả đúng của: $C=2^{60}$.   Giải   Ta cũng đưa về …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết