Tính Tổng bài 9 (tt)

Công thức Tính tổng – Bài 9
  
Cùng xét qua ví dụ về một tổng mà các số hạng trong tổng có dạng nhân dồn:
 
[latex]\frac{1}{{1.2.3}} + \frac{1}{{2.3.4}} + \frac{1}{{3.4.5}} + …… + \frac{1}{{n(n + 1)(n + 2)}}\\ = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{1.2}} – \frac{1}{{2.3}}} \right) + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{2.3}} – \frac{1}{{3.4}}} \right) + …….. + \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{n(n + 1)}} – \frac{1}{{(n + 1)(n + 2)}}} \right)\\ = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{1.2}} – \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{2.3}} – \frac{1}{{3.4}} + …… + \frac{1}{{n(n + 1)}} – \frac{1}{{(n + 1)(n + 2)}}} \right)\\ = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{{1.2}} – \frac{1}{{(n + 1)(n + 2)}}} \right) = \frac{{n(n + 3)}}{{4(n + 1)(n + 2)}}[/latex]
 
Dễ dàng sử dụng máy tính CASIO fx-570VN PLUS để tính toán nhanh kết quả phép tính trên.

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

kiemtra

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 2)

Tiếp nối bài viết “MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết