Tính tổng – Tính giá trị biểu thức Bài 1

Tính tổng – Tính giá trị biểu thức Bài 1
 
 
Tính giá trị:
 
[latex]A = {1^2} – {2^2} + {3^2} – {4^2} + … + {2015^2} – {2016^2}[/latex]
 
Dựa vào phím tính tổng, ta tách A thành hai tổng sau:
 
+[latex]A = ( {{1^1} + {3^2} + … + {{2015}^2}}) -({{2^2} + {4^2} + … + {{2016}^2}})[/latex]
 
+ [latex]A = \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( {{{\left( {2X – 1} \right)}^2}} \right)} – \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( {{{\left( {2X} \right)}^2}} \right)}.[/latex]
+ [latex]A =  – 2033136[/latex]
 
hoặc tính theo cách khác:

 

[latex]A = ( {{1^1} + {3^2} + … + {{2015}^2}}) – ( {{2^2} + {4^2} + … + {{2016}^2}})[/latex].
+[latex]A = \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( {{{\left( {2X – 1} \right)}^2}} \right)}  – \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( {{{\left( {2X} \right)}^2}} \right)}[/latex]
+[latex]A = \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( {{{\left( {2X – 1} \right)}^2} – {{\left( {2X} \right)}^2}} \right)}[/latex]
+[latex]A = \sum\limits_{X = 1}^{1008} {\left( { – 4X + 1} \right)}[/latex]
+ [latex]A =  – 2033136[/latex]

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

kiemtra

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN 2)

Tiếp nối bài viết “MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ DÀNH CHO LỚP 6 (PHẦN …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết