Tìm chữ số cuối cùng của 70^70

Tìm chữ số cuối cùng của 70^70 (70 mũ 70)

Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của [latex]70^{70}[/latex].

Bài giải

Phân tích:

[latex]\begin{array}{ccc}70^{70} & = & (7\times10)^{70}\\ & = & 7^{70}\times10^{70}\\ & \equiv & 0\,(\text{mod}\,10)\\\\\\\end{array}[/latex]

Nhắc lại:
+ Tìm chữ số tận cùng của một số [latex]A[/latex], ta tìm dư của [latex]A[/latex] khi chia cho 10, hay tìm [latex]A[/latex] mod 10.
+ Tìm 2 chữ số tận cùng của một số [latex]B[/latex], ta tìm dư của [latex]B[/latex] khi chia cho 100, hay tìm [latex]B[/latex] mod 100.

+ Tương tự cho bài toán tìm 3 chữ số tận cùng.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

BÀI TOÁN HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Trong video này, TS Nguyễn Thái Sơn sẽ hướng dẫn các bạn cách giải quyết một số bài toán hình học phẳng bằng cách sử dụng các công thức hệ thức lượng trong tam giác dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580VN X

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết