Tìm chữ số cuối cùng của 70^70

Tìm chữ số cuối cùng của 70^70 (70 mũ 70)

Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của [latex]70^{70}[/latex].

Bài giải

Phân tích:

[latex]\begin{array}{ccc}70^{70} & = & (7\times10)^{70}\\ & = & 7^{70}\times10^{70}\\ & \equiv & 0\,(\text{mod}\,10)\\\\\\\end{array}[/latex]

Nhắc lại:
+ Tìm chữ số tận cùng của một số [latex]A[/latex], ta tìm dư của [latex]A[/latex] khi chia cho 10, hay tìm [latex]A[/latex] mod 10.
+ Tìm 2 chữ số tận cùng của một số [latex]B[/latex], ta tìm dư của [latex]B[/latex] khi chia cho 100, hay tìm [latex]B[/latex] mod 100.

+ Tương tự cho bài toán tìm 3 chữ số tận cùng.

 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

Một bài toán 3 điểm thẳng hàng phải dùng đến nhiều tứ giác nội tiếp

  Việc chứng minh 3 điểm thẳng hàng là một công việc quen thuộc ở …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết