Tìm chu kỳ của $\dfrac{5}{113}$

Tìm chu kỳ của 5/113

Đề bài: Tìm chu kỳ của [latex]\dfrac{5}{113}[/latex].

(Trích câu hỏi của HS trên Facebook Diễn đàn)
Bài giải

Đây là dạng bài toán các chữ số trong chu kỳ gây tràn màn hình, ta phải tìm cụ thể các chữ số đó và đưa ra đáp số cho bài toán.
Hướng dẫn chi tiết tại bài giải này.

Nhập vào màn hình:

B=\text{Int}\left(10^9A:113):A=10^9A-113B

Bấm máy: CQxQrQ+10^9$QzP113

)QyQzQr10^9$Qzp113Q
xr100=
Máy hỏi giá trị ban đầu: Nhập [latex]A=5[/latex].

Ta liệt kê chu kỳ như sau:

[latex]\begin{array}{cccccccccc} (1) & 0 & 4 & 4 & 2 & 4 & 7 & 7 & 8 & 7\\ (2) & 6 & 1 & 0 & 6 & 1 & 9 & 4 & 6 & 9\\ (3) & 0 & 2 & 6 & 5 & 4 & 8 & 6 & 7 & 2\\ (4) & 5 & 6 & 6 & 3 & 7 & 1 & 6 & 8 & 1\\ (5) & 4 & 1 & 5 & 9 & 2 & 9 & 2 & 0 & 3\\ (6) & 5 & 3 & 9 & 8 & 2 & 3 & 0 & 0 & 8\\ (7) & 8 & 4 & 9 & 5 & 5 & 7 & 5 & 2 & 2\\ (8) & 1 & 2 & 3 & 8 & 9 & 3 & 8 & 0 & 5\\ (9) & 3 & 0 & 9 & 7 & 3 & 4 & 5 & 1 & 3\\ (10) & 2 & 7 & 4 & 3 & 3 & 6 & 2 & 8 & 3\\ (11) & 1 & 8 & 5 & 8 & 4 & 0 & 7 & 0 & 7\\ (12) & 9 & 6 & 4 & 6 & 0 & 1 & 7 & 6 & 9\\ (13) & 9 & 1 & 1 & 5 & 0 & 4 & 4 & 2 & 4\\ (14) & 7 & 7 & 8 & 7 & 6 & 1 & 0 & 6 & 1\\ \end{array}[/latex] 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Phác họa một phương pháp thực hành biểu diễn một số vô tỉ dưới dạng căn thức

Giả sử $x$ là một số vô tỉ (là nghiệm của một phương trình đại …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết