Chia đa thức bậc ba cho tam thức bậc hai

 

 

Bài toán: Cho đa thức bậc ba $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ và tam thức bậc hai $g(x)=x^2+\alpha x+\beta$. Tìm dư của phép chia $f(x)$ cho $g(x)$.

 

 

Thực hiện phép chia đa thức ta có dư của phép chia là $$\large R(x)=\left[(\alpha^2-\beta)a-\alpha b+c\right]x +\alpha\beta a-\beta b+d$$

 

Để tìm $a, b, c d$ ta lập bảng sau đây và cho đồng nhất hệ số với giả thiết.

$$\large \begin{array}{l|c|c|c|c}
&a&b&c&d\\ \hline
\text{hệ số}\ x &\alpha^2-\beta&-\alpha&1&0\\ \hline
\text{hệ số tự do} &\alpha\beta&-\beta&0&1\\
\end{array}$$

 

 

Áp dụng:

Cho đa thức bậc ba $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ sao cho $f(x)$ chia cho $x^2-x+3$ dư $2x-5$, chia cho $x^2+x+1$ dư $16x-1$. Tìm $f(2022)$.

 

 

$$\large \begin{array}{r|c|c|c|c}
&a&b&c&d\\ \hline
2&-2&1&1&0\\ \hline
-5&-3&-3&0&1\\ \hline
16&0&-1&1&0\\ \hline
-1&1&-1&0&1\\
\end{array}$$

Bấm máy tính giải hệ 4 phương trình 4 ẩn

hpt1a

Nghiệm hpt1b

 

Suy ra giá trị của da thức khi $x=2022$ là:

 

hpt1c

$$\large f(2022)=24784414264$$

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Phép giải tam giác khi biết một chiều cao (bài 2)

2019. Cho tam giác ABC có các góc A, C nhọn; BC = 3,5; đường …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết