Bài giải bài 2 Đề thi MTCT tỉnh Sóc Trăng năm 2012-2013 khối THCS

Bài giải bài 2 Đề thi MTCT tỉnh Sóc Trăng năm 2012-2013 khối THCS

Đề bài: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:

[latex]\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{1375}[/latex]

Bài giải

Ta biến đổi:

[latex]\sqrt{x}=5\sqrt{55}-\sqrt{y}[/latex]


Nhập vào màn hình:
[latex]Y=Y-55:A=5\sqrt{55}-\sqrt{Y}:A^2[/latex]

Bấm máy: QnQrQnp55QyQz
Qr5s55$psQn$QyQzd

+ Máy hỏi nhập giá trị ban đầu: [latex]Y=1430[/latex].
Ta được các nghiệm của phương trình là: [latex](0;\,1375),\,(55;\,880),\,(220;\,495),\,(495;\,220),\,(880;\,55),\,(1375;\,0)[/latex]. 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

Giải nhanh bài toán GTLN và GTNN trên MTCT

  Tìm GTLN và GTNN của hàm số $$y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}$$ trong đó $\Delta_m=e^2-4df<0$     Tập …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết