Máy tính casio fx-880BTG có khả năng hiển thị bao nhiêu chữ số thập phân sau dấu phẩy của số $\sqrt2$

Trong bài viết Lợi thế của việc hiển thị 23 chữ số trên máy tính Casio fx-880BTG chúng tôi đã cho hiển thị 22 chữ số thập phân đứng sau dấu phảy của số $\sqrt2$, cụ thể:
nutsqrt2

Ta đặt $A=1,414213562373095048801$ lưu vào A và phân tích thành $$A=1,4142135623+0,000000000073095048801$$ các số hạng lần lượt lưu vào B và C.
sqrt2a

Ta tìm $x$ sao cho $$\sqrt2=A+x\Leftrightarrow x^2+2Ax+A^2-2=0$$
Để $A^2-2$ không tràn bộ nhớ ta thay nó bằng $B^2-2+2BC+C^2$ sqrt2b và lưu vào D.
.
Gọi Sover để giải phương trình bậc hai $x^2+2Ax+D=0$

sqrt2c

Vậy $\Large \sqrt2\approx 1,4142135623730950488016887242096980785$

Ta không chọn chữ số cuối cùng vì nó bị làm tròn.

 

 

Vậy máy tính Casio fx-880BTG có khả năng hiển thị được 37 chữ số thập phân đứng sau dấu phẩy của số $\sqrt2$. Đây là giới hạn tối đa của nó.

 

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

SỬ DỤNG MÁY TÍNH FX-880BTG GIẢI BÀI TOÁN DÃY SỐ TRUY HỒI TRONG ĐỀ THI HSG MTCT

Đề bài: Cho dãy số $(u_n)$ biết $u_1=1,u_2=2,u_3=3$ và $u_n=2u_{n-1}+3u_{n-2}-u_{n-3}+n^2 (n\geq 4)$. Tính (ghi kết …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết