Bài toán về phép giải tam giác trong bài thi HSG MTCT cấp THCS (tiếp theo)

Bài 9. Cho tam giác ABC có các góc $latex A , C$ nhọn; $latex BC =3, 5$; đường cao $latex BH =2, 7$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2, 8 . Gọi $latex K$ là giao điểm của $latex BH$ và trung tuyến $latex AM$. Tính (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
  1. Độ dài các cạnh $latex AB , AC$ và trung tuyến $latex AM$ của tam giác $latex ABC$.
  2. Bán kính $latex R$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $latex ABM$.
  3. Diện tích $latex S$ của tứ giác $latex CHKM$.

Giải

cf

1) Ta có công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

$R=\dfrac{abc}{4S}=\dfrac{BC.CA.AB}{2.BH.AC}\Rightarrow AB=\dfrac{2BH.R}{BC}$=cc

Vì các góc $A$ và $C$ đều nhọn nên $H$ nằm trên đoạn $AC$.

Vậy $AC=AH+HC=\sqrt{AB^2-BH^2}+\sqrt{BC^2-BH^2}$=cb

 ca

Trung tuyến $AM=\sqrt{\dfrac{B^2+AC^2-\dfrac{BC^2}{2}}{2}}$cd 1

2) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABM$

$$R_{ABM}=\dfrac{AM}{2\sin B}=\dfrac{AM}{2\sin\left(\arccos\dfrac{BA^2+BC^2-AC^2}{2BA.BC}\right)}$$ce 1

3) Tính diện tích tứ giác $CMKH$

Ta có $b=\dfrac{CM}{CB}=\dfrac12$ lưu vào B.

$a=\dfrac{AH}{AC}=$ee

Áp dụng công thức đã xây dựng trong bài trước ta có

$\dfrac{AK}{AM}=\dfrac{1-a}{1-ab}$db

Ta có:

$BH.AC=BC.d(A,BC)\Rightarrow d(A,BC)=$ff 1

$S_{CMKH}=S_{AMC}\left(1-\dfrac{AK}{AM}\times \dfrac{AH}{AC}\right)$gg

 

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

BQT Toán Casio
nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.

Bài Viết Tương Tự

Một kỹ thuật chứng minh tam giác đồng dạng và áp dụng

Giả sử ta có hai tam giác đồng dạng $ABC$ và $A’B’C’$ , các góc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết