Piechart3D với tiếng Việt

 

 

Khi cài đặt TeXLive các bạn đã có sẵn piechartmp. Do đó copy và dán đoạn code metapost dưới đây vào TeXMaker lưu thành một file có phần mở rộng mp, cụ thể fruit.mp (không được lưu thành file fruit.tex). Sau đó mở User/User Commands để tạo một lệnh mới với cú pháp

mptopdf %.mp|acrord32 %-1.pdf
chạy lệnh này, các bạn sẽ biên dịch được file metapost thành pdf và view pdf bằng Acrobat Reader. Nếu các dùng view pdf bằng thức khác hãy thay acrord32 thành lệnh view pdf của các bạn. Nếu không thì bỏ dòng lệnh |acrord32 %-1.pdf để tự view pdf.

 

 

 


input piechartmp ;
SetupColors((.7, .7),this, this) ;
SetupName(" ", " ") ;
SetupPercent( this, "\%") ;
SetupText(3, "%&latex", "")
Segment(35,"Na");
Segment(15,"Nho");
Segment(10,"Bưởi" );
Segment(15,"Xoài");
Segment(25,"Nhãn" );
SegmentState(4, this, 0.3) ;
beginfig(1);
PieChart(4cm, 0.15, 60, 0, 0) ;
Label.auto(0)(name)(outwards,0) ;
Label(4)(value)(inwards,0) withcolor white;
Label(1,2,3,5)(percent)(inwards,0) withcolor (1,1,0);
Label.lrt(4)("một phần với ",percent)( (0.9,0.8), (2cm,-1cm) )
withcolor 0.8red ;
pickup pencircle scaled 3pt ;
endfig;
end

piechart 1

Chia sẻ

About TS. Nguyễn Thái Sơn

TS. Nguyễn Thái Sơn
Nguyên trưởng Khoa Toán-Tin học ĐHSP TP HCM (1999-2009). /n Nguyên Giám đốc- Tổng biên tập NXB ĐHSP TP HCM (2009-2011). /n Nguyên Tổng thư ký Hội Toán học TP HCM (2008-2013). /n Giảng viên thỉnh giảng ĐHSP TP HCM.
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết