Sử dụng chức năng TABLE giải toán giao thoa ánh sáng - Đề ĐH 2009

Đề bài: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

A. 3                                       B. 8                                          C. 7                                            D. 4

Bài giải:

[latex]k\lambda =k_{1}\lambda _{1}\Rightarrow \lambda =\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k}[/latex]

Điều kiện: [latex]0,38\mu m\leqslant \lambda \leqslant 0,76\mu m[/latex]

Sử dụng chức năng Table

Nhập hàm số [latex]\frac{4\times 0,76}{x}[/latex]

Start:1; End: 10; Step: 1

Ta có kết quả ghi vào bảng như sau:

8 9

So sánh với điều kiện, ta chọn 4. Vậy đáp án D. 

Chia sẻ

About casiobitex

Casiobitex

Bài Viết Tương Tự

1

[HÓA HỌC] THÍ NGHIỆM SẮC KÝ

Thí nghiệm đầy màu sắc này được gọi là Sắc ký, Axit Citric bạn có …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết