Tìm phần thực, phần ảo của số phức sau:

 Bài giải:
Chuyển sang chương trình số phức bấm w2
Lưu 1+i vào A bấm 1+bqJz
Ghi vào màn hình: png
Bằng cách bấm:

QjQrQj+1QyQxQrQx+Qz^Qj

Bấm r nhập D=0 và nhập B=1.
Giá trị A không nhập, bấm =
Bấm = cho đến khi D=20 thì ngừng.
Kết quả:

 png

 Vậy phần thực là -1024, phần ảo là 1025.