Tính Tổng bài 10 (tt)

Một cách tiếp cận khác để chứng minh công thức nhân dồn – Tính tổng bài 10
a/
 
$$S_n= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ……… + n( n+1) $$
 
Vì : 
$$\sum\limits_{i = 1}^n {i(i + 1)} = \sum\limits_{i = 1}^n {({i^2} + i) = \sum\limits_{i = 1}^n {{i^2}} } + \sum\limits_{i = 1}^n i \\ \sum\limits_{i = 1}^n {i = 1 + 2 + 3 + …. + n = \dfrac{{n(n + 1)}}{2}} \\ \sum\limits_{i = 1}^n {{i^2}} = \dfrac{{n(n + 1)(2n + 1)}}{6}$$
 
 Vậy
$$Sn = \frac{{n(n + 1)}}{2} + \frac{{n(n + 1)(2n + 1)}}{6} = \frac{{n(n + 1)(n + 2)}}{3}$$
 
b/
Tương tự ta cũng tìm được công thức tổng quát của:
 
$S_n =1.2+2.5+3.8+…….+n(3n-1)$

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

Phương trình vô tỉ (tiếp theo)

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết