Giải phương trình vô tỷ

Giải phương trình vô tỷ
  $$\sqrt[3]{{3 – \sqrt x }} + \sqrt[3]{{3 –  + \sqrt x }} = \sqrt[3]{7}$$
 
Giải
Lũy thừa bậc 3 hai vế (chú ý phương trình thu được chỉ là phương trình hệ quả):
 
[latex]3-\sqrt x + 3 + \sqrt x + 3.\sqrt[3]{{3 – \sqrt x }}.\sqrt[3]{{3 + \sqrt x }}\left( {\sqrt[3]{{3 – \sqrt x }} + \sqrt[3]{{3 + \sqrt x }}} \right) = 7\\ \Rightarrow 3.\sqrt[3]{{9 – x}}.\left( {\sqrt[3]{7}} \right) = 1\\ \Rightarrow 9 – x = {\left( {\frac{1}{{3\sqrt[3]{7}}}} \right)^3}\\ \Rightarrow x = 9 – \frac{1}{{189}}\\ \Rightarrow x \approx 8,994708995…[/latex]
 
Đó là các bước giải, ngoài ra có thể dùng lệnh SHIFT SOLVE để tìm nghiệm gần đúng.

 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

12345

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba.

Phương pháp: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết