Phân tích thừa số nguyên tố trên CASIO fx-580VN X

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Số 1018057 là số nguyên tố lớn nhất mà máy tính CASIO fx-580VN X có thể phân tích được[/dropshadowbox]

Chức năng: Phân tích một số tự nhiên bất kỳ thành thừa số nguyên tố.

  • Máy tính có thể phân tích một số có 10 chữ số.
  • 1018081 là số nguyên tố lớn nhất được kiểm tra.

Ví dụ: Phân tích số 1018057 thành thừa số nguyên tố.

Thao tác: 1018057=qx

3.4.2

Ví dụ: Phân tích số 2×1018057 thành thừa số nguyên tố.

Thao tác: 2O1018057=qx

3.4.3

Untitled 1

 

 

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết