Làm nên SOLVE hữu dụng nhờ TABLE trên CASIO fx-580VN X ClassWiz

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]NHẮC LẠI ĐỊNH LÝ[/dropshadowbox]

Định lý: Nếu hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[a;\,b\right]$ và $f(a).f(b)<0$, thì tồn tại ít nhất một điểm $c\in (a;b)$ sao cho $f(c)=0$.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#1a39be” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]BÀI TOÁN VÍ DỤ[/dropshadowbox]

Bài toán: Tính tổng ba nghiệm phân biệt của phương trình $x^5-3x^4+5x-2=0$ trong khoảng $(-2;5)$. Kết quả tính đúng tới 3 chữ số thập phân.

Để nhập giá trị $x_0$ ban đầu khi SOLVE, sử dụng TABLE.

1. Vào bảng tính TABLE: w8

2. Nhập vào hàm số $f(x)=x^5-3x^4+5x-2$

Ž3. Nhập vào phạm vi (Start;End;Step)=(-2;5; 7/44).

11.7.3

11.7.4

11.7.5

Untitled 1

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

chinh phục 1 số bài toán tích phân p3

GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN HÀM ẨN BẰNG SỬ DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH & TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Bài toán tính tích phân hàm số ẩn là một dạng bài khó trong các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết