ỨNG DỤNG PHÍM CALC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ PHỨC

Hiểu được cách CALC trong môi trường số phức và vận dụng phím CACL để giải quyết các bài toán liên quan.

ỨNG DỤNG PHÍM CALC TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ PHỨC ( Phần I )

Bài toán 1: Tìm số phức z biết rằng [latex]\left( {1 + i} \right)z – 2\bar z = – 5 + 11i[/latex]

A. [latex]z = 5 – 7i[/latex]                   B. [latex]z = 2 + 3i[/latex]                     C. [latex]z = 1 + 3i[/latex]                           D.  [latex]z = 2 – 4i[/latex]

Giải

Ta thử lần lượt thế các đáp án bằng phương pháp CALC, phương án nào thỏa phương trình  thì chọn phương án đó.

B1: Vào môi trường số phức w2

B2: Nhập [latex]\left( {1 + i} \right)z – 2\bar z  + 5 – 11i = 0[/latex]  vào màn hình

Vì có  [latex]\bar z [/latex] nên ta phải sử dụng lệnh Conjg của máy tính trong số phức.

w2(1+b)Q)p2q22Q))+5p11b

b1 1

B3: CALC các đáp án để chọn. Đáp án nào có kết quả bằng 0 thì chọn.

B1 2

Vậy chọn đáp án B.

Bài toán 2: Số phức z thỏa mãn điều kiện [latex]\bar z – \frac{{5 + i\sqrt 3 }}{z} – 1 = 0[/latex] là.

A. [latex]1 + \sqrt 3 i[/latex] và [latex]2 – \sqrt 3 i[/latex]

B. [latex] – 1 – \sqrt 3 i[/latex] và [latex]2 – \sqrt 3 i[/latex]

C. [latex] – 1 + \sqrt 3 i[/latex] và [latex]2 + \sqrt 3 i[/latex]

D. [latex] -1 + \sqrt 3 i[/latex] và [latex]2 – \sqrt 3 i[/latex]

Giải

Cũng thực hiện tương tự như ví dụ trên ta làm như sau

B1: Nhập biểu thức [latex]\bar z – \frac{{5 + i\sqrt 3 }}{z} – 1[/latex]  vào màn hình.

q22Q))pa5+bs3RQ)$p1

B2 1

B2: CACL lần lượt các đáp án.

B2 2

Vậy chọn đáp án B. 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (2)

Sử dụng PPTĐ trong không gian. Nhận xét rằng nếu một hình lăng trụ, hoặc …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết