Ứng Dụng Máy Tính Giải Quyết Tích Phân Có Chứa Hệ Số a,b

Biết [latex]\int\limits_1^4 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + x} \right)}}} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5[/latex]  với a, b, c, là các số nguyên. Tính S = a + b + c

A) S = 6                                 B) S = 2                       C) S = -2                     D. S = 0

Giải

B1: Nhập [latex]\int\limits_1^4 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + x} \right)}}}[/latex] vào màn hình sau đó lưu vào ô nhớ A.

1 12

B2: Biến đổi  [latex]a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5 = \ln {2^a} + \ln {3^b} + \ln {5^c} = \ln ({2^a}{3^b}{5^c}) = A \Rightarrow {2^a}{3^b}{5^c} = {e^A}[/latex]

B3: Nhập  [latex]e^A[/latex] vào màn hình.

3

Vậy ta được [latex]{2^a}{3^b}{5^c} = 1,6 = \frac{{16}}{{10}} = \frac{8}{5} = {2^3} \times {5^{ – 1}}\Rightarrow a=3,b=0,c=-1\Rightarrow a+b+c=2[/latex]

Chọn B. 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

ÔN TẬP TUYỂN SINH LỚP 10- HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Vẽ đồ thị hàm số là bài toán luôn xuất hiện ở hầu hết các …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết