Ứng Dụng Máy Tính Giải Quyết Tích Phân Có Chứa Hệ Số a,b

Biết [latex]\int\limits_1^4 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + x} \right)}}} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5[/latex]  với a, b, c, là các số nguyên. Tính S = a + b + c

A) S = 6                                 B) S = 2                       C) S = -2                     D. S = 0

Giải

B1: Nhập [latex]\int\limits_1^4 {\frac{{dx}}{{x\left( {1 + x} \right)}}}[/latex] vào màn hình sau đó lưu vào ô nhớ A.

1 12

B2: Biến đổi  [latex]a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5 = \ln {2^a} + \ln {3^b} + \ln {5^c} = \ln ({2^a}{3^b}{5^c}) = A \Rightarrow {2^a}{3^b}{5^c} = {e^A}[/latex]

B3: Nhập  [latex]e^A[/latex] vào màn hình.

3

Vậy ta được [latex]{2^a}{3^b}{5^c} = 1,6 = \frac{{16}}{{10}} = \frac{8}{5} = {2^3} \times {5^{ – 1}}\Rightarrow a=3,b=0,c=-1\Rightarrow a+b+c=2[/latex]

Chọn B. 

Chia sẻ

About toancasiobitex

Toancasiobitex

Bài Viết Tương Tự

featured math exam tips

Ba cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (1)

  Giả sử ycbt  là tính d(AB, CD) Cách 1: – Tìm một  mặt phẳng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết