Tính lãi suất tiền gửi

Một người muốn rằng sau 8 tháng có 50 000$ để xây nha. Hỏi rằng người đó phải gửi ngân hàng mỗi tháng...

Đề bài: Một người muốn rằng sau 8 tháng có 50 000$ để xây nha. Hỏi rằng người đó phải gửi ngân hàng mỗi tháng (số tiền như nhau) là bao nhiêu? Biết lãi suất mỗi tháng là 0.25%.

Giải

+ Gọi số tiền mỗi tháng người đó gửi mà A.
+ Lãi suất mỗi tháng [latex]m=0.25[/latex].
Ta tính số tiền từng tháng:
+ Cuối tháng thứ 1, người đó có số tiền là: [latex]T_1=A+A.m=A(1+m)[/latex].
+ Đầu tháng thứ 2, người đó có số tiền là: 
[latex]A(1+m)+A=A\left[(1+m)+1 \right]= \dfrac{A}{\left[(1+m)-1 \right]}\left[(1+m)^2-1 \right]=\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^2-1 \right][/latex]

+ Cuối tháng thứ 2, người đó có số tiền là: [latex]\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^2-1 \right]+\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^2-1 \right].m=\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^2-1 \right](1+m)[/latex]

+ Đầu tháng thứ 3, người đó có số tiền là: [latex]\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^2-1\right](1+m)+\dfrac{A}{m}.m=\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^3-1\right][/latex]

+ Cuối tháng thứ 3, người đó có số tiền là: [latex]\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^3-1 \right]+\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^3-1 \right].m=\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^3-1 \right](1+m)[/latex]

+ Cuối tháng thứ [latex]n[/latex], người đó có số tiền là: [latex]T_n=\dfrac{A}{m}\left[(1+m)^n-1 \right](1+m)\leftrightarrow A=\dfrac{T_n .m}{(1+m)\left[(1+m)^n-1\right]}[/latex]

Thế số [latex]T_n=50000,\,m=0.25%[/latex]:

[latex]A=\dfrac{50000\times 0.25\%}{(1+0.25\%)\left[(1+0.25\%)^8-1\right]}[/latex]

 

Bấm máy:
Ca50000O0.25q(R(1+0.
25q()((1+0.25q()^8$p1)=

Được [latex]A=6180.067153[/latex].

Tham khảo và bổ sung từ Kho ứng dụng Bitex 

Chia sẻ

About Toán Casio

Toán Casio

Bài Viết Tương Tự

hkg

Dành cho các bạn yêu thích máy tính Casio 580 VNX

Sở dĩ chúng tôi đặt tiêu đề như vậy là vì có nhiều tính năng …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết