THPT

Showing 1–6 of 625 results

6
article 14

Tài liệu THPT

Sử dụng máy tính cầm tay giải bài toán VDC về phương trình mũ (tt)

(mã đề 102)   Phương trình  đã cho có thể được  viết $$(4x-4-y)e^x=-2yx^2+y^2x-3y \quad (1)$$ Đặt $f(x)=(4x-4-y)e^x$, $g(x)=-2yx^2+y^2x-3y$.   Xét $y \geqslant 15$.   Ta thấy hàm số $f$ đạt giá trị lớn nhất trên $[1;5]$    là $\max f =\max \{f(1), f(5)\}$.   Hàm số $g$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1;5]$    …
1 1617631853642

THPT

Sử dụng máy tính cầm tay giải bài toán VDC về phương trình mũ

(mã đề 102)   Phương trình  đã cho có thể được  viết $$(4x-4-y)e^x=-2yx^2+y^2x-3y \quad (1)$$ Đặt $f(x)=(4x-4-y)e^x$ ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x=\dfrac{y}{4}$. Nếu $y<4$ hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1;5]$    là $\min \{f(1), f(5)\}= f(1)=-ye$. $g(x)=-2yx^2+y^2x-3y$, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x=\dfrac{y}{4}$. Nếu $y<4$ …
mohit kadyan division of complex numbers 01 1608629697

Toán THPT

Sử dụng số phức giải toán hình học phẳng

1. Nêu bài toán   Trong mặt phẳng cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$, trung tuyến $AO$. Gọi $I$ là trung điểm $AH$. Đường thẳng vuông góc với $AO$ tại $A$ cắt $CI$ tại $E$. Chứng minh $EB$ vuông góc $BC$. Chúng tôi không cho rằng bài toán này là dễ. …
1 1617631853642

THPT

Củng cố các kỹ năng máy tính - giải bài thi THPT 2021 đợt 2 mã đề 102

1. Tích vectơ kép   1. Xét ba vectơ  2. Thực hiện tích vectơ  kép Ta chọn D.     2. Bất phương trình  $\left(f(x)-f(a)\right)\left(g(y)-g(b)\right) \geqslant 0$   $$\left[\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right](16-2^{x-1}) \Leftrightarrow \left(\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right)(2^4-2^{x-1})\quad (1)$$ Điều kiện: $x>-21$ $$(1) \Leftrightarrow (x^2+1-x-21)(4-x+1)\geqslant 0 \Leftrightarrow  x^3-6x^2-15x+100 \leqslant 0$$ Kết hợp với điều kiện, $x$ nguyên và $-20\leqslant x\leqslant -4$ hay …
mohit kadyan division of complex numbers 01 1608629697

THPT

Sử dụng số phức chứng minh tứ giác nội tiếp

Bài viết sau đây dành cho học sinh đã tự học trong hè xong chương trình 12. Bài viết cũng hướng đến đối tượng là các giáo viên trẻ. Cũng là một gợi ý về một sáng kiến kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi.   Mệnh đề 1:   Trong mặt phẳng cho …
face astar unit relations new sl jpg

Lý-Hóa-Sinh

Định nghĩa lại các đơn vị đo khối lượng, thời gian và khoảng cách

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội nghị toàn thể về Cân đo (CGPM) lần thứ 26 các thành viên đã biểu quyết với đa số thông qua cho việc định nghĩa lại các đơn vị đo lường cơ sở SI, mà Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) đã đề xuất định nghĩa …
article 14

Tài liệu THPT

Sử dụng máy tính cầm tay giải bài toán VDC về phương trình mũ (tt)

(mã đề 102)   Phương trình  đã cho có thể được  viết $$(4x-4-y)e^x=-2yx^2+y^2x-3y \quad (1)$$ Đặt $f(x)=(4x-4-y)e^x$, $g(x)=-2yx^2+y^2x-3y$.   Xét $y \geqslant 15$.   Ta thấy hàm số $f$ đạt giá trị lớn nhất trên $[1;5]$    là $\max f =\max \{f(1), f(5)\}$.   Hàm số $g$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1;5]$    …
1 1617631853642

THPT

Sử dụng máy tính cầm tay giải bài toán VDC về phương trình mũ

(mã đề 102)   Phương trình  đã cho có thể được  viết $$(4x-4-y)e^x=-2yx^2+y^2x-3y \quad (1)$$ Đặt $f(x)=(4x-4-y)e^x$ ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x=\dfrac{y}{4}$. Nếu $y<4$ hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $[1;5]$    là $\min \{f(1), f(5)\}= f(1)=-ye$. $g(x)=-2yx^2+y^2x-3y$, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x=\dfrac{y}{4}$. Nếu $y<4$ …
mohit kadyan division of complex numbers 01 1608629697

Toán THPT

Sử dụng số phức giải toán hình học phẳng

1. Nêu bài toán   Trong mặt phẳng cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$, trung tuyến $AO$. Gọi $I$ là trung điểm $AH$. Đường thẳng vuông góc với $AO$ tại $A$ cắt $CI$ tại $E$. Chứng minh $EB$ vuông góc $BC$. Chúng tôi không cho rằng bài toán này là dễ. …
1 1617631853642

THPT

Củng cố các kỹ năng máy tính - giải bài thi THPT 2021 đợt 2 mã đề 102

1. Tích vectơ kép   1. Xét ba vectơ  2. Thực hiện tích vectơ  kép Ta chọn D.     2. Bất phương trình  $\left(f(x)-f(a)\right)\left(g(y)-g(b)\right) \geqslant 0$   $$\left[\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right](16-2^{x-1}) \Leftrightarrow \left(\log_3(x^2+1)-\log_3(x+21)\right)(2^4-2^{x-1})\quad (1)$$ Điều kiện: $x>-21$ $$(1) \Leftrightarrow (x^2+1-x-21)(4-x+1)\geqslant 0 \Leftrightarrow  x^3-6x^2-15x+100 \leqslant 0$$ Kết hợp với điều kiện, $x$ nguyên và $-20\leqslant x\leqslant -4$ hay …
mohit kadyan division of complex numbers 01 1608629697

THPT

Sử dụng số phức chứng minh tứ giác nội tiếp

Bài viết sau đây dành cho học sinh đã tự học trong hè xong chương trình 12. Bài viết cũng hướng đến đối tượng là các giáo viên trẻ. Cũng là một gợi ý về một sáng kiến kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi.   Mệnh đề 1:   Trong mặt phẳng cho …
face astar unit relations new sl jpg

Lý-Hóa-Sinh

Định nghĩa lại các đơn vị đo khối lượng, thời gian và khoảng cách

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Hội nghị toàn thể về Cân đo (CGPM) lần thứ 26 các thành viên đã biểu quyết với đa số thông qua cho việc định nghĩa lại các đơn vị đo lường cơ sở SI, mà Ủy ban Quốc tế về Cân đo (CIPM) đã đề xuất định nghĩa …
×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết