Tìm tất cả các số tự nhiên n trong khoảng (1000;10000000) thỏa điều kiện cho trước

Đề bài: Tìm tất cả các số tự nhiên [latex]n[/latex] trong khoảng [latex]1000;\,10000000[/latex] sao cho số: [latex]B=\sqrt[4]{22122010+6n}[/latex] là một số tự nhiên.
(Trích Đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay Quốc gia năm 2013)

Bài giải

Ta có: [latex]B^4=22122010+6n[/latex] và [latex]1000\leq n\leq 10000000[/latex] nên:

[latex]22122010+6000\leq 22122010 +6n=B^4\leq 60000000+22122010[/latex] [latex]\Leftrightarrow 69\leq B\leq 95[/latex]

[latex]B=\sqrt[4]{22122010+6n}\Leftrightarrow n=\dfrac{B^4-22122010}{6}[/latex]

THCS.23

  

Chia sẻ

About TailieuCasio

TailieuCasio

Bài Viết Tương Tự

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON TRONG ĐỀ THI HSG MÁY TÍNH CẦM TAY- PHẦN 2

Bài 4. Tính gần đúng \[A={{10}^{6}}\left( \dfrac{1}{3}C_{2015}^{0}-\dfrac{1}{5}C_{2015}^{1}+\dfrac{1}{7}C_{2015}^{2}-\dfrac{1}{9}C_{2015}^{3}+…-\dfrac{1}{4033}C_{2015}^{2015} \right)\]. Hướng dẫn giải Ta có \[{{\left( 1-{{x}^{2}} …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết