Tìm cặp nghiệm nguyên dương của 1 phương trình 2 ẩn

Tìm cặp nghiệm nguyên dương của 1 phương trình 2 ẩn

Đề bài: Tìm cặp số nguyên dương [latex](x;\,y)[/latex] với x nhỏ nhất có 3 chữ số thỏa:

[latex]8x^3-y^2-2xy=0[/latex]

Bài giải

[latex]\begin{array}{cccc} & 8x^{3}-y^{2}-2xy & = & 0\\\Leftrightarrow & 8x^{3}-y^{2}-2xy-x^{2}+x^{2} & = & 0\\\Leftrightarrow & 8x^{3}-(y+x)^{2}+x^{2} & = & 0\\\Leftrightarrow & 8x^{3}+x^{2} & = & (y+x)^{2}\\\Leftrightarrow & y & = & \sqrt{8x^{3}+x^{2}}-x\\\\\end{array}[/latex]

Thay vì bấm phím lặp, ta lập bảng để tìm x:
Ghi vào màn hình:
[latex]f(X)=\sqrt{8X^3+X^2}-X[/latex]

Nhập giá trị ban đầu là 100, giá trị kết thúc là 119..
Ta được [latex](x;\,y)=(105;\,2049)[/latex].
 

Chia sẻ

About Admin Casio

Admin Casio

Bài Viết Tương Tự

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON TRONG ĐỀ THI HSG MÁY TÍNH CẦM TAY- PHẦN 2

Bài 4. Tính gần đúng \[A={{10}^{6}}\left( \dfrac{1}{3}C_{2015}^{0}-\dfrac{1}{5}C_{2015}^{1}+\dfrac{1}{7}C_{2015}^{2}-\dfrac{1}{9}C_{2015}^{3}+…-\dfrac{1}{4033}C_{2015}^{2015} \right)\]. Hướng dẫn giải Ta có \[{{\left( 1-{{x}^{2}} …

×

Sai số! tác hại to lớn của việc sử dụng máy tính Casio giả và cách phòng tránh Chi tiết